Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Cookies

 

Súbor cookie je malý blok údajov (textový súbor), ktoré sa do vášho prehliadača ukladajú na pokyn internetovej lokality, keď ju používateľ navštívi, s cieľom zapamätať si informácie o vás, ako napríklad preferencie jazyka alebo prihlasovacie údaje. Tieto súbory cookie nastavujeme my a nazývajú sa súbory cookie prvej strany. Používame aj súbory cookie tretích strán. Ide o súbory cookie z inej domény, ako je doména internetovej lokality, ktorú práve navštevujete, a slúžia na účely našich reklamných a marketingových činností. Konkrétnejšie používame súbory cookie a iné sledovacie technológie na tieto účely:

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookies prvých strán

Názov

Poskytovateľ

Účel

Životnosť *

cookie-control

www.cib.umb.sk

Ukladá informácie o vašich preferenciách cookies

1 rok

SESS

www.cib.umb.sk

Náhodný identifikátor návšetvníka potrebný pre korektné fungovanie serverovej časti webovej stránky. Neukladá žiadne osobné údaje.

dočasné

isLogged

www.cib.umb.sk

Ukladá informáciu o tom, či je používateľ prihlásený do administračného rozhrania

dočasné

Súbory cookies tretích strán

Názov

Poskytovateľ

Účel

Životnosť *

CONSENT

.youtube-nocookie.com

Používa sa pri zobrazení videa v tele stránky cez iframe

13 mesiacov

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Súbory cookies tretích strán

Názov

Poskytovateľ

Účel

Životnosť *

_gat

www.google.com

Používa sa na obmedzenie rýchleho opakovania požiadaviek.

1 minúta

_gid

www.google.com

Používa sa na rozlíšenie používateľov.

24 hodín

_ga

www.google.com

Používa sa na rozlíšenie používateľov.

13 mesiacov

*Životnosť

Dočasné cookies (automaticky sú zmazané po zatvorení webového prehliadača).
Trvalé cookies (ostanú na disku uložené aj po zatvorení webového prehliadača).

 

Ďalšie informácie podľa čl. 13 Nariadenia EÚ 2018/679 (ďalej len „GDPR“) ku spracúvaniu cookie

Prevádzkovateľ

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, verejná vysoká škola, IČO: 30232295, telefón: +421484461111*, e-mail: sekretariat@umb.sk(ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo tiež „UMB“)

 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobuUMB:

zodpovedna.osoba.rek@umb.sk alebo Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica

 

Účel a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania je získavanie súborov cookie o návštevníkoch našich webových stránok. Právnym základom ich spracúvania je v prípade:

  1. nevyhnutných cookie (technické/povinné cookie) je v rámci zaistenia bezpečnosti a funkčnosti stránok; bližšie sme opísali v predchádzajúcej
    vrstve informácií; právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - plnenie zákonných povinností podľa čl. 32 GDPR a zákona č. 452/2001 Z. z. o elektronických komunikáciách.
  2. spracúvanie cookie súvisiacich s výkonom a štatistikami (nepovinné cookie) čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR  t. j. Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Doba spracúvania

Dobu spracúvania ostatných cookie sme opísali v tabuľke v predchádzajúcej vrstve informácií.

Váš súhlas so spracúvaním cookieVaše (kompletný alebo formou nastavenia cookie) je platný po dobu 12 mesiacov alebo do doby, kým tieto nastavenia nezmeníte alebo nezrušíte svoj súhlas, podľa toho ktorá možnosť nastane skôr.

 

Príjemcovia

V prípade technických cookie návštevníkov našej webovej stránky sme ich primárnym spracovateľom my a náš externý tvorca webových stránok, ktorý je naším sprostredkovateľom. V prípade nepovinných cookieje ich primárnym spracovateľom tretia strana ako ich poskytovateľ; my využívame len anonymné štatistické údaje, ktoré nám tretia strana spracovaním cookie umožňuje využívať pre našu doménu www.umb.sk. Súbory cookie tretích strán sme opísali v tabuľke v predchádzajúcej vrstve informácií.

Ďalším príjemcom je spoločnosť Facebook IrelandLimited, 4 Grand CanalSquare, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland(ďalej len ako „Facebook“)ako člen spoločnosti MetaPlatformsIrelandLimited.  V prípade cookie získaných keď navštívitenaše firemné účtyna sociálnej sieti Facebook a Instagram, spoločnosť Facebook prevádzkujúca tieto sociálne siete je primárnym spracovateľom Vašich cookie. My sme správcom fanúšikovského účtu UMB na sociálnych sieťachtejto spoločnosti a  máme len administrátorské možnosti. Sme však spolu so spoločnosťou Facebook tzv. spoločnými prevádzkovateľmi a ktorípodľa čl. 26 GDPR uzatvorili Dohodu, ktorou sa riadia naše vzájomné vzťahy, povinnosti a zodpovednosť voči dotknutým osobám. Znenie tejto Dohody nájdete na https://www.facebook.com/legal/controller_addenduma znenie Dohody k štatistikám stránky nájdete nahttps://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Ďalšie informácie podľa čl. 13 GDPR týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov naším spoločným prevádzkovateľomsú uvedené v jeho Zásadách používania údajov na https://www.facebook.com/about/privacy. Uvedený dokument obsahuje informácie aj o právnom základe spracúvania osobných údajov Facebookom a o spôsoboch uplatňovania práv dotknutých osôb.

V prípade uskutočňovania cezhraničného prenosu cookie prevádzkovateľom sociálnej platformy alebo využívaním cookie pre potreby služieb, ktoré by sme si u neho zaplatili, by bol tento subjekt príjemcom údajov cookie ako náš sprostredkovateľ.

 

Prenos údajov do tretích krajín

Prenos údajov (cookie) do tretích krajín, v ktorých nie je zaručená dostatočná ochrana osobných údajov, neuskutočňujeme a ani ho nepredpokladáme.

Tento prenos však nie je vylúčený zo strany poskytovateľov sociálnych platforiem, na ktorých máme vytvorený firemný účet (Facebook).Právnym základom prenosu by bol čl. 46 odsek 2 písmeno c) GDPR t. j. pristúpenie k štandardným zmluvným doložkám prijatých Komisiou EÚ a platných od septembra 2021.

Pri výbere poskytovateľa sociálnych platforiem pre naše oficiálne profily si volíme takú sociálnu sieť, ktorej prevádzkovateľ sa zaviazal dodržiavať normy EÚ týkajúce sa ochrany osobných údajov a nových štandardov EÚ pre ochranu súkromia, ktoré  stanovujú primerané záruky prenosu a vymožiteľnosť práv dotknutých osôb v cieľových tretích krajinách. 

Predpokladáme, že ako používatelia internetových stránok a sociálnych platforiem poznáte pravidlá ich používania a fungovania. Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia a spracúvania súborov cookiesposkytovateľmi sociálnych platforiem, cez ktoré s nami komunikujete:

Facebook=              https://sk-sk.facebook.com/policies/cookies/,

 

Práva dotknutej osoby

V zmysle GDPR máte ako dotknutá osoba práva podľa čl. 13 získať informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov a to najneskôr v čase ich získavania a práva podľa čl. 15 až 21 GDPR vyžadovať od  nás na základe Vašej výslovnej žiadosti potvrdenie o tom, či Vaše osobné údaje (cookie) spracúvame, pričom máte právo získať prístup k nim a informáciám podľa čl. 15 GDPR, máte právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo na obmedzenie spracúvania. 

Ďalej máte právo odvolať poskytnutý súhlas na spracúvanie osobných údajov a to rovnakým spôsobom, akým ste nám ho poskytli.

Máte právo podať návrh na orgán dozoru na začatie konania voči prevádzkovateľovi, ak máte podozrenie, že boli porušené Vaše práva a pravidlá GDPR. Orgánom dozoru na území Slovenska je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, statny.dozor@pdp.gov.sk, www.https://dataprotection.gov.sk/.

Ďalšie informácie o uplatňovaní práv dotknutých osôb na UMB a prevádzkovaní našich firemných účtov na sociálnych platformách nájdete na našom webovom portáli www.umb.sk v časti nazvanej GDPR.

 

Nastavenie súborov cookie